Informujemy że z dniem 06.03.2013 roku uruchomiliśmy nowy system sprzedaży internetowej.
W związku z modernizacją systemu prosimy o ponowną rejestrację w systemie.
 

Kategorie

Szybki kontakt

Ogólne Warunki GWARANCJI

 1. Informacje Ogólne
  1. Wszystkie towary sprzedawane przez firmę THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. zwaną w dalszej części „Gwarantem” objęte są gwarancją zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji opisanymi w tym dokumencie wraz ze szczegółowymi warunkami realizacji reklamacji opisanymi w punktach 2 i 3.
  2. Sformułowania zawarte w tekście:
   „OWG” - niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji THERMOSILESIA,
   „Gwarant” – firma THERMOSILESIA z siedzibą w Katowicach, al. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice,
   „Kupujący” - kontrahent dokonujący zakupów produktów lub usług od Gwaranta. Niniejsze OWG stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 1k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1Kodeksu Cywilnego,
   „Strony” - Gwaranta i Kupującego,
   „Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski,
   „Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna,
   „Magazyn” - magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego,
   „Siła wyższa ” - jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec,
  3. Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty,zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji technicznej lub instrukcji użytkownika. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.
 2. Okres Gwarancji
  1. Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży. Gwarant udziela Klientowi gwarancji na okres podany w poniższej tabeli na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu.
   Grupa produktowa Okres gwarancji
   Klimatyzatory split/multi split Rotenso 60 miesięcy (gwarancja zewnętrzna dedykowana)
   Urządzenia przenośne Rotenso ZICO 36 miesięcy (gwarancja zewnętrzna dedykowana)
   Urządzenia przenośne Rotenso PIURA 24 miesiące (gwarancja zewnętrzna dedykowana)
   Klimatyzatory Vivax 36 miesięcy (gwarancja zewnętrzna dedykowana)
   Klimatyzatory LG 36 miesięcy (gwarancja zewnętrzna dedykowana)
   Klimatyzatory Mitsubishi 60 miesięcy (gwarancja zewnętrzna dedykowana)
   Kurtyny powietrzne Ferono 36 miesięcy (gwarancja zewnętrzna dedykowana)
   Wentylatory osiowe Ferono 12 miesiące
   Wentylatory dachowe Ferono 12 miesięcy
   Wentylatory kanałowe, promieniowe Ferono 24 miesiące
   Akcesoria do wentylatorów 12 miesięcy
   Pompki skroplin BlueDiamond 36 miesięcy
   Pompki skroplin SWEDO 12 miesięcy
   Pompki skroplin Aspen 12 miesięcy
   Materiały montażowe : wsporniki, podstawy itp. 12 miesięcy
   Rury miedziane w otulinie 12 miesięcy
 3. Zakres gwarancji:
  1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oraz kompletne zestawy oferowanych produktów.
  2. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić wadliwy Produkt.
  3. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa ewentualnie wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
  4. Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Gwaranta z zastrzeżeniem dokonania przez Kupującego terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności.
  5. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
 4. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Po wydania produktu Nabywcy (kurier, odbiór osobisty , dowóz), roszczenia odnośnie uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, wgniecenia, otarcia, braki elementów itp.) nie będą uznawane. Przy odbiorze towaru należy rozpakować towar, zdjąć folię i zabezpieczenia w celu wykluczenia uszkodzeń mechanicznych.
  2. Jeżeli w dniu dostawy przez firmę kurierską są zastrzeżenia co do opakowania produktu i samego produktu (uszkodzenia kartonu, uszkodzenie produktu), konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera i przesłanie go do Gwaranta wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
  3. Gwarancja nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
   • czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.
   • zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi,
   • użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w karcie katalogowej lub DTR (np. max/min temperatury pracy, długości instalacji ,obciążenia kg, itp.)
   • błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu,
   • podłączenia Produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień SEP, podłączenia produktu niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napięciem innym niż określone na tabliczce znamionowej lub karcie katalogowej,
   • zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
   • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu,
   • wadliwego działania innych instalacji lub urządzeń mających wpływ na działanie Produktu (np. falowników, przekaźników, nawilżaczy, chłodnic, nagrzewnic itp.)
   • uszkodzenia powstałe w wyniku działania „Siły Wyższej” (wyładowania atmosferyczne, zalodzenia itp.)
  4. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować.
 5. Utrata Gwarancji
  1. Brak wykonywania systematycznych przeglądów które określa karta gwarancyjna.
  2. Ingerencji w Produkt osób nieupoważnionych, modyfikacje Produktu, próby naprawy produktu przez osoby nieupoważnione.
  3. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta ingerencji osób trzecich podczas dokonywania naprawy serwisowej. Gwarant odeśle urządzenie do Kupującego obciążając go kosztami przesyłek kurierskich „do” i „z” serwisu.
 6. Zgłoszenie i procedura gwarancyjna.
  1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
   • pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Kupującego. Prosimy o podanie : nazwy towaru, datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu,
   • okazania oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu,
   • dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem Przewoźnika reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta,
  2. Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.
  3. Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia zgodnie z pkt.4 ust. 1 i 2, a w przypadku konieczności importu niezbędnych części serwisowych z zagranicy termin realizacji może wydłużyć się do 35 dni.
  4. Urządzenia małogabarytowe należy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odesłać na jego adres, przy czym koszty i ryzyko przesyłki ponosi Kupujący.
  5. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
  6. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych Gwarant po wstępnej diagnozie, wyśle swój serwis w miejsce montażu celem lub naprawy Produktu. W przypadkach nieuzasadnionego wezwania serwisowego Kupujący zostanie obciążony kosztami dojazdu i usług serwisowych zgodnie z cennikiem serwisowym Gwaranta.
  7. Produkty odesłane na adres Gwaranta na jego koszt i/lub odesłane bez wiedzy i akceptacji Gwaranta nie zostaną przyjęte lub zostaną przyjęte z zastrzeżeniem, że procedura serwisowa nie będzie uruchomiona do czasu zwrotu Gwarantowi poniesionych kosztów przesyłki Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zastosowanie ma pkt. 3 ust. 3
  8. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeśli reklamowany Produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancja.
  9. Gwarant zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 7 dni.
  10. W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przedłożeniu o ten okres niesprawności Produktu. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze ustawowym liczonym od momentu dostarczenia Produktu.
  11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.